Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sertoğlu İnşaat üstlendiği tüm projelerde; iş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerinin başarılmasını sağlamak, organizasyondaki tüm seviyelerde iş sağlığı ve güvenliği liderliğinin etkin bir biçimde uygulamasını başarmak, sunduğu ürün ve hizmetlerde iş sağlığı, güvenliği ve çevrenin korumasını sürdürülebilir kılmak, faaliyetlerini risk temelli bakış açısı ile gerçekleştirmek, gerçekleşen iş kazalarının ve iş ile ilgili hastalıkların engellenmesini sağlamak, güvenli çalışma ortamları oluşturmak, tüm kazaların kök sebeplerinin araştırıldığından ve uygun aksiyonların alındığından emin olmak, faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkilerin ilgili gereksinimlere uygun şekilde minimize etmek, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, ilgili ulusal ve uluslararası iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim standartlarını karşılamak, çalışanların yetkinliğini temin edebilmek için eğitim ve gelişim amaçlı altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Sıfır kaza hedefine olan inanç, çevre kirliliği, meslek hastalığı ve sosyal ihtilafların önlenmesine yönelik kararlılık, çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluluğun birer değer olarak ele alınması.

Görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve paylaşılması, gerekli kaynakların temin edilmesi, ayrımcılık yapılmayan, saygın çalışma ortamının sağlandığından emin olunması.

Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluk konularında hesap verilebilir olunması.

İç ve dış hususların belirlenmesi, risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi, geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum, çevreyi ve etkilenen toplulukların korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması.

Güvenli çalışma ortamının sağlandığından emin olunması.

Doğal kaynakların verimli kullanılması, acil durumların yönetilmesi ve acil durum müdahalelerinin tatbikatlarla test edilmesi, güvenli alet ve ekipman tedarik edilmesi, doğru dokümantasyonun ve etkili raporlamanın sağlandığından emin olunması.

Risk tabanlı düşünce yapısının sağlanması, Pro-aktif (önleyici) tutum izlenmesi, tüm tehlikelerin, risklerin, çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, bertaraf edilmesi ve azaltılması, muhtemel acil durumların ve krizlerin belirlenmesi, acil durum riskinin azaltılması.

Projeden etkilenen topluluklarla ve komşularla iyi ilişkilerin oluşturulması, adil ve şeffaf işe alım süreçlerinin sağlanması, eşit fırsatların ve çalışan refahının sağlandığından emin olunması, projeden etkilenen toplulukların farkındalıklarının artırılması.